IGI Global là CSDL đa ngành truy cập tới hơn 1.800 đầu sách về Khoa học kỹ thuật, Khoa học sự sống, Khoa học môi trường và ứng dụng trong Nông nghiệp, Công nghệ thông tin, Giáo dục, Quản lý và các chủ đề liên quan.