Wageningen Digital Library là nhà xuất bản STM độc lập hoạt động trên toàn thế giới trong lĩnh vực Khoa học Đời sống, tập trung vào các chủ đề về Động vật và Thú y, Thực phẩm và Sức khỏe, Kinh doanh Nông nghiệp và Nghiên cứu Nông thôn, Nông nghiệp và Môi trường. CSDL bao gồm 7 tạp chí + 316 sách điện tử: